W Dz.U. z 27 listopada 2017 r. pod poz. 2173 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy — Prawo prasowe.

W ustawie z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (dalej: Prawo prasowe), dodano art. 14a, zgodnie z którym dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Dziennikarz ma obowiązek poinformowania osoby udzielającej informacji przed jej udzieleniem o prawie do takiej autoryzacji. Osoba udzielająca informacji niezwłocznie po uzyskaniu od dziennikarza takiej informacji zgłasza mu żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.

Autoryzacji trzeba będzie dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu:

  • 6 godzin — w odniesieniu do dzienników,
  • 24 godzin — w odniesieniu do czasopism — chyba że strony umówią się inaczej.

Bieg tych terminów rozpoczyna się od momentu przekazania w sposób wzajemnie uzgodniony tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi przewidzianego do publikacji w prasie osobie udzielającej informacji lub osobie przez nią upoważnionej, tak aby osoba ta mogła się zapoznać z treścią tego tekstu.

W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w podanych terminach uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.

Autoryzacji nie stanowi zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie.

Kto publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź bez umożliwienia wspomnianej wyżej autoryzacji, podlega karze grzywny. Karze tej nie podlega, kto publikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji (art. 49 Prawa prasowego).

Ustawa obowiązuje od 12 grudnia 2017 r.