W Dz.U. z 29 grudnia 2017 r. pod poz. 2474 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Publiczne szkoły artystyczne prowadzą następującą dokumentację przebiegu nauczania:

  • księgę uczniów i słuchaczy,
  • dzienniki lekcyjne, dzienniki lekcyjne zajęć edukacyjnych artystycznych i dzienniki zajęć,
  • arkusze ocen uczniów,
  • protokoły postępowania rekrutacyjnego,
  • protokoły egzaminów.

Natomiast publiczne placówki artystyczne prowadzą następującą dokumentację przebiegu nauczania:

  • dzienniki lekcyjne zajęć edukacyjnych artystycznych;
  • protokoły postępowania rekrutacyjnego.

Dokumentację przebiegu nauczania stanowią również uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów, protokoły zebrań rady pedagogicznej, prace kontrolne i egzaminacyjne, indeksy, zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia oraz zezwolenia wydane przez dyrektora szkoły na indywidualny program lub tok nauki.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 grudnia 2017 r.