W Dz.U. z 10 stycznia 2018 r. pod poz. 52 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1364) określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach Regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, do której mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L nr 187 z 26 czerwca 2014 r. s. 1) — dalej: rozporządzenie nr 651/2014; a także podmioty udzielające tej pomocy.

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014–2020 i jest udzielana na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, w przypadku pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych z danych historycznych, na podstawie rozsądnych prognoz albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

Natomiast w przypadku pomocy nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro — wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014, czyli na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych. Przed zmianą limit ten wynosił 1 mln euro.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 stycznia 2018 r.