W Dz.U. z 12 grudnia 2017 r. pod poz. 2301 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie określa:

  • sposób przekazywania przez dyrektora wspomnianej wyżej szkoły artystycznej MKiDN informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (chodzi o dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);
  • wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji;
  • tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania tej dotacji;
  • wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 grudnia 2017 r.