W Dz.U. z 18 grudnia 2017 r. pod poz. 2361 opublikowano Ustawę z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W ustawie tej określono:

  • warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium RP, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium RP;
  • zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.