W Dz.U. z 19 grudnia 2017 r. pod poz. 2371 opublikowano Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

W art. 32 tej ustawy do Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1222), dalej: ustawa kominowa, dodano art. 29g, zgodnie z którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat na gród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. stanowi w 2018 r. podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego. Chodzi o maksymalne wynagrodzenie osób objętych przepisami ustawy kominowej wymienionych w jej art. 2.

I tak, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4403,78 zł (obwieszczenie Prezesa GUS z 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. — Dz. Urz. GUS z 20 stycznia 2017 r. poz. 3).

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.