W Dz.U. z 27 grudnia 2017 r. pod poz. 2427 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

W wykazie bibliotek naukowych określonym w załączniku do Rozporządzenia MKiDN z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 137 ze zm.) dodano poz. 31 i 32 w brzmieniu:

  • Biblioteka Fundacji Ośrodka KARTA;
  • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 stycznia 2018 r.