W Dz.U. z 7 lutego 2018 r. pod poz. 317 opublikowano Ustawę z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilności).

Ustawa określa:

  • zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
  • obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
  • obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
  • warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
  • krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Ustawa wprowadza zmianę m.in. do art. 16 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (dokonywanych według zasad amortyzacji podatkowej), w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość:

  • 30 000 euro — w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności,
  • 20 000 euro — w przypadku pozostałych samochodów osobowych przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Przed zmianą obowiązywał jeden limit, tj. 20 000 euro, w odniesieniu do samochodów osobowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności, pojazd elektryczny to pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Ustawa obowiązuje od 22 lutego 2018 r.