Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 15 stycznia 2018 r. poz. 121);
 • o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 17 stycznia 2018 r. poz. 140);
 • o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 17 stycznia 2018 r. poz. 141);
 • o ochronie przyrody (Dz.U. z 17 stycznia 2018 r. poz. 142);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. poz. 155);
 • o grach hazardowych (Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. poz. 165);
 • Prawo celne (Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. poz. 167);
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 24 stycznia 2018 r. poz. 200); n o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 25 stycznia 2018 r. poz. 217);
 • o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 31 stycznia 2018 r. poz. 280);
 • o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 1 lutego 2018 r. poz. 295);
 • o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2 lutego 2018 r. poz. 300);
 • o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 13 lutego 2018 r. poz. 362).

Opublikowano też obwieszczenia:

 • MKiDN z 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Dz.U. z 22 stycznia 2018 r. poz. 178);
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MKiDN z 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 12 lutego 2018 r. poz. 353).