W Dz.U. z 6 lutego 2018 r. pod poz. 310 opublikowano Ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm., dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości), rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla:

  • poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (chodzi o piwo oraz o napoje alkoholowe o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%);
  • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
  • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów.

Maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rada gminy:

  • może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy;
  • ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  • może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 a 06:00);
  • przed podjęciem wymienionych uchwał zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Poprzednio chodziło o zakaz spożywania alkoholu na ulicach, placach i w parkach.

Rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

W Ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.) zmieniono art. 8a ust. 3, który w nowym brzmieniu stanowi, że sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Chodzi tu o jednorazowe zezwolenia, które wydaje się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Poprzednio wymagane były zezwolenia z art. 181 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, czyli wydawane na okres dwóch lat.

Zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 oraz art. 181 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wydane przed 9 marca 2018 r., zachowują ważność na okres, na który zostały wydane.

Ustawa obowiązuje od 9 marca 2018 r.