W Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. pod poz. 152 opublikowano Ustawę z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Do Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dodano art. 28a, zgodnie z którym MKiDN może udzielać pomocy publicznej na działalność kulturalną jako podmiot udzielający pomocy w rozumieniu przepisów Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.) w związku z realizacją umowy zawartej między UE a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W przypadku gdy udzielenie przez MKiDN pomocy publicznej następuje w związku z realizacją umowy zawartej między UE a państwem lub państwami członkowskimi EFTA, MKiDN może określić, w drodze rozporządzenia:

  • warunki i tryb udzielania pomocy publicznej,
  • szczegółowe przeznaczenie pomocy publicznej, jeżeli wynika to z umowy, na podstawie której udziela się pomocy

– uwzględniając wszystkie źródła pochodzenia środków niepodlegających zwrotowi przekazywanych jako pomoc publiczna w związku z realizacją umowy, konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zgodność udzielanej pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności.

Ustawa obowiązuje od 3 lutego 2018 r.