W Dz.U. z 16 stycznia 2018 r. pod poz. 131 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji działań strony rządowej w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w zakresie jej zadań, określonych w art. 3 Ustawy z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 759).

Pełnomocnik realizuje swoje zadania w szczególności przez:

  • zapewnienie koordynacji opracowywania harmonogramu prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  • zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego;
  • dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia współpracy między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie obowiązuje od 16 stycznia 2018 r.