W Dz.U. z 23 stycznia 2018 r. pod poz. 185 Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisany w Warszawie 20 grudnia 2017 r.

Program dotyczy współpracy m.in. w zakresie kultury, sztuki, ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego.

Specjalną rolę odegrają tu Instytut Polski w Bukareszcie i Instytut Rumuński w Warszawie. Strony będą wspierać też współpracę w dziedzinie archiwistyki.

Program wszedł w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy przez 5 lat.