W Dz.U. z 13 lutego 2018 r. pod poz. 363 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od środków otrzymanych przez osoby fizyczne, które zostały przeznaczone z funduszu leśnego w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie gmin określonych w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z:

  • 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547 i 1584) oraz
  • 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1583).

Zaniechanie to ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od 24 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 lutego 2018 r.