W Dz.U. z 2 lutego 2018 r. pod poz. 301 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej do MKiDN.

Minister udziela zezwolenia na założenie szkoły, jeżeli:

  • statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;
  • projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły są zgodne z przepisami Prawa oświatowego oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie;
  • wskazany zawód lub zawody, w jakich szkoła będzie kształcić, są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz wskazane specjalności lub specjalizacje, w zakresie których szkoła będzie kształcić, są zgodne ze specjalnościami lub specjalizacjami określonymi dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;
  • nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole;
  • warunki lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację zadań statutowych szkoły oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
  • utworzenie szkoły będzie stanowiło korzystne uzupełnienie sieci szkół artystycznych w regionie lub w kraju.

Rozporządzenie obowiązuje od 3 lutego 2018 r.