W Dz.U. z 15 lutego 2018 r. pod poz. 374 opublikowano Ustawę z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nowelizacją, w razie wypowiedzenia najmu lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, najemcy opłacającemu czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do 31 grudnia 2019 r., na właściwej gminie.

Ustawa weszła w życie 16 lutego 2018 r., ale z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.