W Dz.U. z 6 marca 2018 r. pod poz. 480 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (dalej: nowelizacja).

Jak wynika z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 122 ze zm.), organy podatkowe, które na podstawie odrębnych przepisów są właściwe do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych są też właściwe w sprawach:

  • zwalniania płatników z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek — bez ograniczenia kwoty;
  • ograniczania poboru zaliczek na podatek — bez ograniczenia kwoty;
  • odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty podatku — bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;
  • odraczania oraz rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę — bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;
  • umarzania w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej — bez ograniczenia kwoty.

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu podatków określił lub ustalił naczelnik urzędu celno-skarbowego, organem podatkowym właściwym w sprawach wymienionych wyżej jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 marca 2018 r.