W Dz.U. z 28 lutego 2018 r. pod poz. 447 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Zmiana dotyczy Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 ze zm.), w którym dodano wzór formularza ZAS-KP(1), tj. zaświadczenia w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika z opłaceniem podatków wynikających z deklaracji lub innego dokumentu.

Warto pamiętać, że od 25 grudnia 2017 r. obowiązuje art. 306ia Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), dalej: Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3 Ordynacji podatkowej. Chodzi o możliwość udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.

Informacja ta jest istotna dla instytucji kultury będących kontrahentami osób prowadzących działalność gospodarczą.

Rozporządzenie weszło w życie 1 marca 2018 r.