W Dz.U. z 7 maja 2018 r. pod poz. 833 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego.

Elektroniczny wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządza się przez utworzenie dokumentu elektronicznego w formacie ASiC, zawierającego treść oryginału aktu notarialnego. Umieszczenie elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w repozytorium odbywa się przy użyciu wspomnianego dokumentu elektronicznego, który zawiera:

  • treść aktu notarialnego, odpowiadającą treści oryginału tego dokumentu;
  • elektroniczne kopie załączników do aktu notarialnego;
  • oznaczenie notariusza wraz ze wskazaniem siedziby jego kancelarii, a w sytuacji, gdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządził zastępca notarialny, notariusz emerytowany lub aplikant notarialny wykonujący czynności notarialne w trybie art. 22a Ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie — również oznaczenie zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego;
  • oznaczenie podmiotu uprawnionego, któremu wydano wypis lub wyciąg z aktu notarialnego;
  • kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza, zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego wykonującego czynności notarialne;
  • numer repertorium A aktu notarialnego oraz numer repertorium A wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego.

Każdemu elektronicznemu wypisowi lub wyciągowi z aktu notarialnego z chwilą umieszczenia go w Repozytorium nadaje się automatycznie numer (Rep. N) oraz odnotowuje się datę i czas umieszczenia go w Repozytorium. Wypisy i wyciągi z aktów notarialnych umieszczone w Repozytorium przechowuje się w warunkach zapewniających:

  • niezmienność przechowywanych danych;
  • odnotowanie każdej zmiany oddziałującej na treść oryginału aktu notarialnego lub elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego przechowywanego w repozytorium;
  • opatrzenie ich zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w momencie ich wydawania.

Do 29 lutego 2020 r. dopuszczono opatrywanie elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego pieczęcią elektroniczną.

Krajowa Rada Notarialna publikuje w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzone repozytorium, dane do weryfikacji pieczęci elektronicznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 maja 2018 r.