Opublikowano ustawy regulujące zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które określono potocznie mianem Kodeksu przedsiębiorcy.

Wchodzące w skład Kodeksu przedsiębiorcy ustawy z 6 marca 2018 r. zostały opublikowane w Dz.U. z 30 marca 2018 r.:

  • Prawo przedsiębiorców (poz. 646), która określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie;
  • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (poz. 647), która określa zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (poz. 648), który stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców;
  • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 649), która reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium RP, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium RP przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oraz określa zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w RP.

Natomiast zgodnie z art. 1 Ustawy z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 30 marca 2018 r. poz. 650), dalej: ustawa wprowadzająca — wszystkie wymienione wyżej ustawy (poza wyjątkami) weszły w życie 30 kwietnia 2018 r. Wprowadzenie w życie czterech wymienionych ustaw spowodowało konieczność znowelizowania w ustawie wprowadzającej 189 ustaw (m.in. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej) i uchylenia 3 ustaw.