W Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 699 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

W rozporządzeniu KRRiTV z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. poz. 152 ze zm.) zmieniono treść załącznika, tj. oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień z opłat abonamentowych.

Rozporządzenie weszło w życie 25 kwietnia 2018 r.