W Dz.U. z 15 maja 2018 r. pod poz. 910 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

Rozporządzenie określa:

  • zakres i formę finansowego wspierania ze środków budżetu państwa organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego gimnazjum oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017–2021;
  • zakres informacji, jakie zawierają wniosek szkoły i wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego;
  • sposób i tryb oceny i wyboru takich wniosków do udzielenia wsparcia finansowego;
  • sposób rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego;
  • sposób monitorowania i oceny realizacji zadania, na które udzielono wsparcia finansowego.

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa jest udzielane na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:

  • wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz
  • wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

Realizacja tego zadania może obejmować dodatkowo inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wszystkie wymienione wyżej działania można realizować do 30 listopada 2018 r.

Rozporządzenie weszło w życie 16 maja 2018 r.