W Dz.U. z 12 kwietnia 2018 r. pod poz. 723 opublikowano Ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Utraciła moc Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.).

Ustawa w większości wejdzie w życie 13 lipca 2018 r.