W Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. pod poz. 803 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 30 czerwca 2018 r. przedłużono termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, tj. CIT-8,
  • wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku — o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedłużenie terminu złożenia CIT-8 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed 1 marca 2018 r.

Rozporządzenie weszło w życie 28 kwietnia 2018 r.