Opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Dz.U. z 9 kwietnia 2018 r. opublikowano dwa rozporządzenia MKiDN z 29 marca 2018 r. w sprawie:

  • wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (poz. 693);
  • regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (poz. 694).

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 10 kwietnia 2018 r.