W Dz.U. z 25 kwietnia 2018 r. pod poz. 770 opublikowano Ustawę z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Ustawa określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. Z ustawy wynika m.in., że:

 • koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze;
 • w postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych komornik oznacza ich wysokość z rozbiciem na poszczególne rodzaje opłat i wydatków oraz wskazuje, do jakiej wysokości i przez kogo zostały uiszczone, a w razie konieczności wskazuje osobę, którą one obciążają (w postanowieniu o pobraniu kosztów komorniczych zawiera się wezwanie strony, aby uiściła należne koszty komornicze w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia pod rygorem wszczęcia egzekucji);
 • uzasadnienie postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych zawiera szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów komorniczych wraz z dokładnym określeniem sposobu ich obliczenia, określenie czynności lub zdarzeń stanowiących podstawę ich ustalenia oraz wskazanie podstawy prawnej;
 • prawomocne postanowienie zawierające wezwanie do uiszczenia kosztów komorniczych podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności (za egzekucję kosztów komorniczych nie pobiera się opłaty egzekucyjnej).

Natomiast w Dz.U. z 25 kwietnia 2018 r. pod poz. 771 opublikowano Ustawę z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Ustawa określa:

 • zasady pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego,
 • prawa i obowiązki komorników,
 • zasady naboru do zawodu komornika i przygotowania do wykonywania tego zawodu,
 • funkcjonowanie samorządu komorniczego,
 • zasady sprawowania nadzoru nad komornikami i samorządem komorniczym

– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia należytego wykonywania zadań państwa w zakresie sprawnej, skutecznej i rzetelnej egzekucji sądowej.

Z ustawy wynika m.in., że komornik:

 • jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym;
 • podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa;
 • przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym;
 • jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym; wykonuje m.in.: orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpiecza roszczenia, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności, a także postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Obydwie ustawy wejdą w życie (poza nielicznymi wyjątkami) 1 stycznia 2019 r.