W Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 696 opublikowano Ustawę z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego.

Z ustawy wynika m.in., że w wersji elektronicznej składa się także zawiadomienia w sprawie niezgodności danych z danymi w rejestrze PESEL, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a Ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.). Zmiana ta wejdzie w życie 1 maja 2019 r.

Natomiast zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydaje się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W Ustawie z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.), dalej: pasc, wprowadzono nowy art. 5a, z którego wynika m.in., że dane z rejestru stanu cywilnego minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia:

  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencji Wywiadu,
  • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
  • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służbie Wywiadu Wojskowego

– wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Natomiast zgodnie z dodanym art. 58a pasc, matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego zgodnego z określonym wzorem.

Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r.

Ustawa, poza wyjątkami, weszła w życie 25 kwietnia 2018 r.