W Dz.U. z 16 maja 2018 r. pod poz. 915 opublikowano Ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

W zamieszczonym w art. 4 Ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 ze zm.); dalej: ustawa o radiofonii i telewizji, słowniczku ustawowych pojęć zmiany wprowadzono w pkt 28, nadając mu brzmienie: „udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych jest element dźwiękowy lub graficzny zawarty w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią, którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu słuchu możliwości zapoznania się z audycją w szczególności w formie napisów dla niesłyszących lub audiodeskrypcji, a także tłumaczenia na język migowy”.

Poprzednio wyjaśnienie dotyczyło audiodeskrypcji, czyli werbalnego, dźwiękowego opisu obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczonego w audycji lub rozpowszechnianego równocześnie z audycją.

Zmiana w tym zakresie weszła w życie 31 maja 2018 r.

Ponadto zmieniono też treść art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji, który w nowym brzmieniu stanowi, że nadawcy programów telewizyjnych mają obowiązek zapewnić dostępność audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, tak, aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia. Nadawcy mają też obowiązek informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierającej udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzaju tych udogodnień.

W poprzednim brzmieniu tego przepisu nadawcy programów telewizyjnych mieli obowiązek zapewnić dostępność programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy, tak, aby co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.

Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewnienia dostępności audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, poprzez wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, tak aby:

  • w 2019 r. co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu,
  • w 2020 r. i 2021 r. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu,
  • w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 35% kwartalnego czasu nadawania programu,
  • od 2024 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu

– z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.

Zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.