Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 17 maja 2018 r. poz. 926);
 • o strażach gminnych (Dz.U. z 17 maja 2018 r. poz. 928);
 • o języku polskim (Dz.U. z 17 maja 2018 r. poz. 931);
 • o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 18 maja 2018 r. poz. 937);
 • o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 19 maja 2018 r. poz. 947);
 • o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 21 maja 2018 r. poz. 954);
 • o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 966);
 • Karta Nauczyciela (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 967);
 • o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 969);
 • o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 975);
 • o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 23 maja 2018 r. poz. 986);
 • o odpadach (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 992);
 • o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 993);
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 994);
 • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 995);
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 996);
 • o statystyce publicznej (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 997);
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 998);
 • o kuratorach sądowych (Dz.U. z 28 maja 2018 r. poz. 1014);
 • o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 28 maja 2018 r. poz. 1020);
 • Kodeks cywilny (Dz.U. z 29 maja 2018 r. poz. 1025);
 • o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 29 maja 2018 r. poz. 1030);
 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 30 maja 2018 r. poz. 1036);
 • o opłacie skarbowej (Dz.U. z 30 maja 2018 r. poz. 1044);
 • o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 8 czerwca 2018 r. poz. 1109);
 • o podatku akcyzowym (Dz.U. z 8 czerwca 2018 r. poz. 1114).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 971);
 • Prezesa Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972);
 • Ministra Finansów z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 974);
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz.U. z 23 maja 2018 r. poz. 976);
 • Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz.U. z 25 maja 2018 r. poz. 1011);
 • Prezesa Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 7 czerwca 2018 r. poz. 1092).