W Dz.U. z 7 czerwca 2018 r. pod poz. 1100 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 maja 2018 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji.

Rozporządzenie określa rodzaje i sposób organizacji kursów:

  • adaptacji w społeczeństwie polskim;
  • języka polskiego.

Kursy języka polskiego są dostosowywane do stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, a kursy adaptacji w społeczeństwie polskim — do potrzeb repatriantów w zakresie adaptacji. Dla pełnoletnich repatriantów są organizowane kursy w formie:

  • kursu wieczorowego;
  • zajęć sobotnio-niedzielnych;
  • obozów: językowo-adaptacyjnych, a także języka polskiego.

Repatriant może realizować kurs w jednej lub kilku formach.

Dla repatriantów będących dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym mogą być organizowane kursy w formie zajęć w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Zajęcia prowadzą odpowiednio: przedszkole lub szkoła, do której dziecko uczęszcza. Natomiast dla repatriantów będących dziećmi i młodzieżą podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki organizuje się — w zależności od ich indywidualnych potrzeb — kursy adaptacji w społeczeństwie polskim.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 czerwca 2018 r.