W Dz.U. z 8 czerwca 2018 r. pod poz. 1105 opublikowano Ustawę z 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zmiany wprowadzono w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), gdzie przede wszystkim zgodnie z nowym brzmieniem jej art. 1 ust. 2: „Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą”. Przed zmianą nie było mowy o mecenacie zagranicznym.

Do art. 21 ustawy o działalności kulturalnej dodano ust. 2a i 2b, zgodnie z którymi organizatorzy mogą na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego utworzonym na podstawie prawa obcego tworzyć instytucje kultury z siedzibą na terytorium RP. Stroną takiej umowy może być także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Pracowników tak powstałych instytucji kultury można zatrudniać na podstawie przepisów państwa, w którym wykonują pracę (art. 26f ustawy o działalności kulturalnej).

Zmieniono też treść art. 9a ustawy o działalności kulturalnej zawierającego delegację ustawową dla MKiDN, który określi, w drodze rozporządzenia:

  • zakres zadań objętych mecenatem państwa;
  • szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3, oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy o działalności kulturalnej;
  • dane i informacje zawarte we wniosku o udzielenie wymienionych wyżej dotacji i dofinansowania, oraz dokumenty dołączane do wniosku;
  • dokumenty niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy o udzielenie tych dotacji i dofinansowania;
  • elementy umowy o udzielenie tych dotacji i dofinansowania.

Wydając rozporządzenie, MKiDN uwzględni:

  • priorytetowy zakres zadań i cele przeznaczania środków finansowych z budżetu państwa z części, której jest dysponentem, określonych przez niego na dany rok kalendarzowy i ogłaszanych w formie programów w BIP na stronie MKiDN, oraz środków współfinansowanych ze środków europejskich i międzynarodowych,
  • konieczność zapewnienia wszechstronnej oceny zadań, na których wykonanie ma być udzielona dotacja albo dofinansowanie, a także
  • konieczność zapewnienia celowości i racjonalności wydatkowania środków publicznych, w tym zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ponadto do postępowań dotyczących dotacji wspomnianych w art. 5 ust. 2 i 9 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej, wszczętych i niezakończonych przed 23 czerwca 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Wnioski o udzielenie takich dotacji, złożone i nierozpatrzone przed tym dniem zachowują moc. W związku ze zmianami art. 9a, dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na jego podstawie, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ustawy o działalności kulturalnej w nowym brzmieniu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od 23 czerwca 2018 r.

Ustawa obowiązuje od 23 czerwca 2018 r.