W Dz.U. z 1 czerwca 2018 r. pod poz. 1055 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Publiczne szkoły, tj. przedszkola, szkoły i placówki, mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę, w ramach czego mogą one współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

  • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
  • poznawanie kultury i języka innych państw;
  • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
  • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
  • upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
  • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
  • poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
  • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
  • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Krajoznawstwo i turystykę organizuje się w formie wycieczek, w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 czerwca 2018 r.