W Dz.U. z 23 maja 2018 r. pod poz. 989 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Statut określa:

  • szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów instytutu;
  • organizację instytutu;
  • wartość majątku nieprzekraczającego kwoty 200 000 zł, powyżej którego rozporządzanie nim przez Dyrektora instytutu wymaga zgody Rady Narodowego Instytutu.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 maja 2018 r.

Warto pamiętać, że instytut jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu; ma status agencji wykonawczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Do jego zadań należy realizacja działań na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w szczególności przez zwiększanie instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności oraz profesjonalizmu, przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru.