W Dz.U. z 19 maja 2018 r. pod poz. 951 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

W załączniku do rozporządzenia na formularzu KON-W(5) określono wzór tego upoważnienia.

Utraciło moc Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2305).

Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r.