W Dz.U. z 29 maja 2018 r. pod poz. 1023 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, o których mowa w Rozporządzeniu MKiDN z 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1125) i, poza przepisami ogólnymi, zawiera takie, które dotyczą:

  • oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  • egzaminu dyplomowego.

Rozporządzenie, poza jednym wyjątkiem, obowiązuje od 30 maja 2018 r.

Opublikowano też rozporządzenia MKiDN z 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie:

  • szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 29 maja 2018 r. poz. 1024) — zmiany wprowadzono do Rozporządzenia MKiDN z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1258); obowiązuje od 30 maja 2018 r.;
  • świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 30 maja 2018 r. poz. 1037); obowiązuje od 31 maja 2018 r.