W Dz.U. z 10 lipca 2018 r. pod poz. 1333 opublikowano Rozporządzenie MON z 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Zakres zadań związanych z budową i remontami pomników, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, obejmuje:

  • prace projektowe, w tym: projekt artystyczny, projekt budowlany, dokumentację techniczną, projekt architektoniczno-wykonawczy;
  • prace artystów związane z wykonaniem pomnika, w tym: prace rzeźbiarskie, wykonanie odlewu, detali ozdobnych;
  • roboty budowlane związane z wykonaniem lub renowacją pomnika;
  • prace konserwatorskie i dokumentację konserwatorską;
  • prace związane z aranżacją otoczenia pomnika;
  • oświetlenie pomnika;
  • instalację audiowizualną;
  • prace archeologiczne, ekshumacyjne i pochówki.

Minister Obrony Narodowej przeprowadzi konkurs ofert jednostek samorządu terytorialnego na realizację tych zadań. Przy czym, w przypadku budowy pomnika, którego lokalizacja wynika z miejsca wydarzeń historycznych, które ma upamiętnić, MON może, na umotywowany wniosek jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której pomnik ma powstać, udzielić dotacji tej jednostce samorządu terytorialnego bez organizacji konkursu. Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umowy zawartej przez MON z jednostką samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 lipca 2018 r.