W Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. pod poz. 1274 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie reguluje sposób przekazywania MKiDN w 2018 r. przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; dalej: ustawa), w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji.

Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa (art. 62 ust. 1 ustawy).

Rozporządzenie określa też tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania w 2018 r. wykorzystania wspomnianej dotacji celowej (w tym kwot refundacji) oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Wniosek o udzielenie szkole artystycznej dotacji celowej sporządza się na przewidzianym formularzu (załącznik nr 3 do rozporządzenia) i dołącza się do niego informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej przekazywanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub 2 do rozporządzenia.

Dyrektor szkoły artystycznej przekazuje MKiDN za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej wniosek wraz z załączonymi do tego wniosku informacjami w postaci papierowej albo elektronicznej. Centrum weryfikuje pod względem formalnym i rachunkowym dane zawarte we wniosku oraz w załączonych do niego informacjach.

Centrum w razie stwierdzenia uchybień formalnych lub błędów rachunkowych informuje dyrektora szkoły artystycznej — w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku — o tych uchybieniach lub błędach, a dyrektor — również w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej informacji — przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Dotacji celowej udziela MKiDN za pośrednictwem Centrum, które również rozlicza wykorzystanie przyznanej dotacji. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej dyrektor szkoły artystycznej przekazuje na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo załącznik nr 5, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 czerwca 2018 r.