Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 14 czerwca 2018 r. poz. 1152);
 • o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 15 czerwca 2018 r. poz. 1155);
 • o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 15 czerwca 2018 r. poz. 1156);
 • o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 20 czerwca 2018 r. poz. 1182);
 • Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 20 czerwca 2018 r. poz. 1184);
 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 21 czerwca 2018 r. poz. 1191);
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 22 czerwca 2018 r. poz. 1202);
 • o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 22 czerwca 2018 r. poz. 1205);
 • o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 25 czerwca 2018 r. poz. 1218);
 • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 26 czerwca 2018 r. poz. 1234);
 • o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 27 czerwca 2018 r. poz. 1243);
 • o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 27 czerwca 2018 r. poz. 1244);
 • o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 27 czerwca 2018 r. poz. 1249);
 • o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 28 czerwca 2018 r. poz. 1252);
 • o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 28 czerwca 2018 r. poz. 1260);
 • o sporcie (Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. poz. 1263);
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. poz. 1265);
 • o rzemiośle (Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. poz. 1267);
 • o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. poz. 1270);
 • o Karcie Polaka (Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. poz. 1272);
 • Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 3 lipca 2018 r. poz. 1285);
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 5 lipca 2018 r. poz. 1302);
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 6 lipca 2018 r. poz. 1307);
 • o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 6 lipca 2018 r. poz. 1309);
 • o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 6 lipca 2018 r. poz. 1313);
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 6 lipca 2018 r. poz. 1314);
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 9 lipca 2018 r. poz. 1316);
 • o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 10 lipca 2018 r. poz. 1325);
 • o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 10 lipca 2018 r. poz. 1330).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2018 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz.U. z 15 czerwca 2018 r. poz. 1160);
 • Ministra Finansów z 28 maja 2018 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 19 czerwca 2018 r. poz. 1177);
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 25 czerwca 2018 r. poz. 1226);
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 czerwca 2018 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 3 lipca 2018 r. poz. 1289).