W Dz.U. z 22 czerwca 2018 r. pod poz. 1206 opublikowano Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania, a także dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu;
  • dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem; chodzi tu o potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają wymagane funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać;
  • okres, na który jest wydawane to potwierdzenie;
  • zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy o VAT, zgodnie z którym spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych przez kasy rejestrujące stwierdza się na podstawie wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, potwierdzonych sprawozdaniem.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 lipca 2018 r.