W Dz.U. z 15 czerwca 2018 r. pod poz. 1161 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki w szkole artystycznej realizującej:

  • kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej: o jeden rok — na I etapie edukacyjnym, a także o dwa lata — na II etapie edukacyjnym;
  • kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego — o jeden rok;
  • wyłącznie kształcenie artystyczne — o jeden rok.

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

  • opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (chodzi o zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, a w przypadku ośrodków — także wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku), z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, oraz
  • zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Decyzję o przedłużeniu nauki podejmuje się w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie:

  • ogólne w zakresie szkoły podstawowej: na I etapie edukacyjnym — nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie III szkoły podstawowej, a na II etapie edukacyjnym — nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej;
  • ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego — nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki;
  • wyłącznie artystyczne — nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

Rozporządzenie obowiązuje od 16 czerwca 2018 r.