W Dz.U. z 4 lipca 2018 r. pod poz. 1291 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa zmienia m.in. brzmienie ust. 9b w art. 22 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w nowym brzmieniu stanowi, że koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  • produkcji audialnej i audiowizualnej;
  • działalności publicystycznej;
  • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  • działalności konserwatorskiej;
  • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  • działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej. Przepis w tym brzmieniu stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa obowiązuje od 19 lipca 2018 r.

Więcej o nowych przepisach dotyczących kosztów autorskich w najbliższych numerach Poradnika Instytucji Kultury.