W Dz.U. z 2 lipca 2018 r. pod poz. 1277 opublikowano Ustawę z 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

W Ustawie z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1575 ze zm.) uchylono art. 55a i art. 55b. Uchylone przepisy stanowiły, że, kto publicznie i wbrew faktom miał przypisywać Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie 8 sierpnia 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco miał pomniejszać odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlegał grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wyrok miał być podawany do publicznej wiadomości. Jeżeli sprawca tego czynu działał nieumyślnie, podlegał grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Nie dotyczyło to takiego czynu, którego sprawca dopuścił się w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego dotyczyło to obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a ustawy o IPN.

Ustawa obowiązuje od 17 lipca 2018 r.