W Dz.U. z 10 lipca 2018 r. pod poz. 1331 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej kontrolera, a także tryb jej wydawania i wymiany, a obowiązuje od 13 lipca 2018 r.