W Dz.U. z 4 lipca 2018 r. pod poz. 1293 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Ustawa określa zasady:

  • działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  • udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  • nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  • działania Komisji Prawa Autorskiego.

Przepisy tej ustawy stosuje się do:

  • organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  • podmiotów, które wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  • niezależnych podmiotów zarządzających, tj. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, niedziałających w charakterze uprawnionego ani niebędących organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, które wykonują czynności z zakresu zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez uprawnionych.

Ustawa obowiązuje od 19 lipca 2018 r.