Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o rencie socjalnej (Dz.U. z 12 lipca 2018 r. poz. 1340);
 • o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 12 lipca 2018 r. poz. 1345);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 16 lipca 2018 r. poz. 1360);
 • o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz.U. z 18 lipca 2018 r. poz. 1379);
 • o ewidencji ludności (Dz.U. z 18 lipca 2018 r. poz. 1382);
 • o rewitalizacji (Dz.U. z 23 lipca 2018 r. poz. 1398);
 • o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 23 lipca 2018 r. poz. 1401);
 • o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 24 lipca 2018 r. poz. 1422);
 • o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 25 lipca 2018 r. poz. 1433);
 • o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 27 lipca 2018 r. poz. 1445);
 • o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 27 lipca 2018 r. poz. 1446);
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 30 lipca 2018 r. poz. 1454);
 • o systemie oświaty (Dz.U. z 31 lipca 2018 r. poz. 1457);
 • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 31 lipca 2018 r. poz. 1458);
 • o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 31 lipca 2018 r. poz. 1459);
 • o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2 sierpnia 2018 r. poz. 1471);
 • o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2 sierpnia 2018 r. poz. 1472);
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2 sierpnia 2018 r. poz. 1473);
 • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2 sierpnia 2018 r. poz. 1474);
 • o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2 sierpnia 2018 r. poz. 1475);
 • o fundacjach (Dz.U. z 6 sierpnia 2018 r. poz. 1491);
 • o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 6 sierpnia 2018 r. poz. 1492);
 • o pomocy społecznej (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r. poz. 1508);
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r. poz. 1509);
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r. poz. 1510);
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1530);
 • o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 10 sierpnia 2018 r. poz. 1543).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 13 lipca 2018 r. poz. 1350);
 • Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 13 lipca 2018 r. poz. 1353);
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. z 19 lipca 2018 r. poz. 1386);
 • Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (Dz.U. z 30 lipca 2018 r. poz. 1453).