W Dz.U. z 24 lipca 2018 r. pod poz. 1418 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 16 lipca 2018 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane.

Z rozporządzenia tego wynika, że Ustawę z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.