W Dz.U. z 10 sierpnia 2018 r. pod poz. 1546 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal ustanowiono jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Jest on odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w latach 2018–2021.

Medal nadaje się osobom żyjącym, które poprzez:

  • pełnienie nienagannej służby publicznej — cywilnej lub wojskowej,
  • walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
  • aktywną działalność zawodową i społeczną,
  • twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

Medal nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Ustawa obowiązuje od 25 sierpnia 2018 r.