W Dz.U. z 16 lipca 2018 r. pod poz. 1366 opublikowano Ustawę z 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

W Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); dalej: ustawa o finansach publicznych, wprowadzono definicję scenariusza makroekonomicznego.

Jest to bowiem scenariusz przedstawiający realistyczne prognozy makroekonomiczne, obejmujące w szczególności założenia dotyczące kształtowania się: podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz celów dotyczących deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L nr 145 z 10 czerwca 2009 r. s. 1, ze zm.), państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych (art. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z dodanymi do art. 142 ustawy o finansach publicznych pkt. 2a–2c, do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in.:

  • omówienie scenariusza makroekonomicznego na rok budżetowy i trzy kolejne lata, w szczególności założeń makroekonomicznych dotyczących prognozy wskazanej w art. 142 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
  • porównanie scenariusza makroekonomicznego z najbardziej aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i prognozami przygotowanymi przez inne niezależne instytucje wraz z omówieniem znaczących różnic;
  • informacje o działaniach podjętych w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych lat budżetowych poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego;
  • analizę wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu wymienionego rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009, państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych wraz z omówieniem istotnych czynników ryzyka.

Przepisy nowelizujące ustawę o finansach publicznych w tym zakresie mają zastosowanie po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 i rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za rok 2019.

Ustawa obowiązuje od 31 lipca 2018 r.