W Dz.U. z 27 lipca 2018 r. pod poz. 1451 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.

Z rozporządzenia wynika, że sprawozdanie podstawowe organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi składa się z 6 rozdziałów, których zawartość określa rozporządzenie.

Do sprawozdania podstawowego załącza się wykaz uchwał podjętych w danym roku sprawozdawczym przez organy organizacji zbiorowego zarządzania, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł i przedmiot uchwały.

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez organizacje zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym zawiera informacje dotyczące wykorzystania tych potrąceń, podane odrębnie dla każdej z tych działalności i ze wskazaniem rodzajów utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pól eksploatacji, których te potrącenia dotyczą:

  • wysokość potrąceń;
  • wysokość środków wykorzystanych;
  • wykaz podjętych działań wraz ze wskazaniem kwot przeznaczonych na poszczególne działania;
  • wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń.

Sprawozdania te mogą też zawierać, odpowiednio w formie załącznika do danego rozdziału lub załącznika do całego sprawozdania, także dodatkowe informacje i dokumenty, które w ocenie danej organizacji zbiorowego zarządzania mogą okazać się przydatne dla ukazania rzeczywistego obrazu działalności w danym obszarze.

Rozporządzenie obowiązuje od 28 lipca 2018 r.