W Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. pod poz. 1531 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie określa organizację tych szkół i placówek w zakresie:

  • nazwy;
  • imienia nadanego przez organ prowadzący szkołę;
  • tworzenia sekcji, zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych, w skład których wchodzą nauczyciele, a także tworzenia działu dziecięcego i działu młodzieżowego;
  • tworzenia stanowiska wicedyrektora;
  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także zapewnienia udziału w przesłuchaniach muzycznych, przeglądach plastycznych lub baletowych oraz innych formach badania jakości kształcenia artystycznego;
  • liczby uczniów oraz czasu trwania godzin lekcyjnych;
  • organizacji internatu;
  • arkusza organizacji szkoły.

Do dnia:

  • 31 grudnia 2018 r. — szkoły i placówki dostosują do przepisów rozporządzenia swoją organizację, w tym organizację internatu, o ile został w szkole utworzony;
  • 31 sierpnia 2020 r. — organy prowadzące szkołę lub placówkę dostosują do przepisów rozporządzenia jej nazwę.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 sierpnia 2018 r.